hor.de   |   Gedichtsammlung   |   Wörterlisten   |   Notizen
 

omorph

künst well strupp fress
kief kall woll stehl
nehm prächt wett nahr
mess fähr ass männ

geb farb gläub ung
wiss tret däm gräu
ver fried sätz fröh
en größ gan mächt

werf beut kan seh
mög flüss wär bünd
würd günst bläs lieh
kräft näm gänz tücht

werb schäd ba wöhn
wuss häus köst töd
gült nied sterb bi
brech ständ knoch höf

häss wört ängst keit
müss zärt ess hitz
nörd nöt mäss plötz
ta gum fen heit